Usługi z zakresu finansów

Doradztwo restrukturyzacyjne – pomoc dla firm na skraju upadłości

Nie wszystkie firmy funkcjonują z sukcesem w swojej branży. Częstokroć w wyniku niedochodowych umów, ryzykownego zarządzania bądź po prostu niedających się przewidzieć okoliczności, zadłużenie przedsiębiorstwa zaczyna zwiększać się tak raptownie, że pojawia się strach przed niewypłacalnością wobec kontrahentów czy wręcz o bankructwo przedsiębiorstwa. W takich wypadkach powinno się skorzystać z porady doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – zawód podlegający regulacji

W pierwszym miesiącu 2016 r. zaczęła obowiązywać ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z artykułami tej ustawy obowiązująca wcześniej licencja syndyka przeistoczyła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest ona nadawana przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym, które spełniają wymogi wskazane w art. 3 znowelizowanej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to przede wszystkim: obywatelstwo polskie, całkowita zdolność do czynności prawnych, zarządzanie przez okres minimum 3 lat majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem albo jego częścią, nieposzlakowana opinia, wykształcenie wyższe magisterskie oraz zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Egzamin odbywa się co najmniej dwukrotnie w roku. Kandydaci na doradcę restrukturyzacyjnego rozwiązują zadanie problemowe, a także odpowiadają na 100 pytań testowych z zakresu zarządzania, prawa, ekonomii oraz finansów, ze szczególnym uwzględnieniem procedur postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Doradca restrukturyzacyjny – pomoc dla wierzyciela oraz dłużnika

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym przyznała licencjonowanym doradcom większe uprawnienia od tych, którymi dysponowali uprzednio syndycy. Syndyk zajmował się restrukturyzacją jedynie na zlecenie sądu. Obecnie doradca restrukturyzacyjny może wspomagać przedsiębiorcę na wiele miesięcy przed przystąpieniem do postępowania restrukturyzacyjnego, np. poprzez wykonanie analizy sytuacji, w jakiej znalazła się firma i znalezienie najskuteczniejszego dla danego podmiotu planu działania czy opracowanie właściwie sformułowanego wniosku do sądu o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może też być reprezentantem dłużnika w mediacjach z wierzycielami w toku postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspierać swoim doświadczeniem wierzycieli, zabezpieczając ich interesy.

Ważne jest, aby doradca restrukturyzacyjny potrafił w zrozumiały sposób wytłumaczyć dłużnikowi jego położenie, gdyż restrukturyzacja to często ciężka i złożona procedura. Preferowaną cechą doradcy będzie też dobra znajomość branży, w której działa restrukturyzowana spółka, bowiem ułatwia to sformowanie planu restrukturyzacji czy wyszukanie a następnie przedłożenie dłużnikowi potencjalnych źródeł finansowania.